Ochrana pred požiarmi
- služby technika PO

Činnosti:OPP, PO, dokumentácia PO, dokumentácia požiarnej ochrany, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, školenie zamestnancov v mimopracovnom čase, Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, Technik požiarnej ochrany, TPO

   • Výchova a vzdelávanie
    zamestnancov a vedúcich
    zamestnancov

  • ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ
   TECHNIKA PO ( TPO )
   DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

  • VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE
   POŽIARNEJ OCHRANY

  • PORADENSTVO k OPP nami školeným firmám

  • SERVISNÉ ČINNOSTI:

   • prehliadky a kontroly dodržiavania OPP v
    predpísaných intervaloch

Stručný prehľad poskytovaných služieb:

 1. Školiaca činnosť z OPP:

  • Vstupné školenia zamestnancov

  • Periodické školenia zamestnancov

  • Školenia vedúcich zamestnancov

  • Školenia zamestnancov zabezpečujúcich požiarnu ochranu
   v mimopracovnom čase s overením vedomostí testom

  • Odborná príprava protipožiarnych hliadok

 2. Vyhotovenie dokumentácie ochrany pred požiarmi:

  • Požiarna identifikačná karta PO

  • Požiarny štatút

  • Požiarny poriadok

  • Požiarnopoplachová smernica

  • Požiarny evakuačný plán

  • Tematické plány a osnovy školení OPP

  • Cvičný požiarny poplach /vrátane plánu a vyhodnotenia/

        a ďalšie dokumentácie...

       (poznámka: projekty pož. bezp. stavieb nevypracúvame)

 3. Prehliadky a kontroly dodržiavania OPP

 4. Aktualizácia nami vytvorenej dokumentácie OPP
  (min 1x/12 mes. v zmysle legislatívy)

 5. Aktualizácia dokumentácie OPP vytvorenej inou organizáciou
  (min 1x/12 mes. v zmysle legislatívy)

 Copyright © 2011, BOZP & OPP