Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
( BOZP )


SLUŽBY  AUTORIZOVANÉHO
BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA ( ABT ) :
bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP

   • Výchova a vzdelávanie
    zamestnancov a
    vedúcich
    zamestnancov

  • ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ
   TECHNIKA BOZP
   DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

  • DOKUMENTÁCIA BOZP - vypracovanie v zmysle
   legislatívy

  • PORADENSTVO z BOZP nami školeným firmám

  • SERVISNÉ ČINNOSTI:

   • prehliadky a kontroly dodržiavania BOZP v
    predpísaných intervaloch

Stručný prehľad služieb ABT:

 1. Školenia BOZP:

  • Vstupné školenia zamestnancov

  • Periodické školenia zamestnancov

  • Školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov

  • Školenia vodičov a prevádzkovateľov motorových vozidiel
   s overením vedomostí

 2. Vyhotovenie legislatívou požadovanej dokumentácie BOZP

 3. Prehliadky a kontroly dodržiavania BOZP

 4. Zabezpečenie bezpečnostno technickej služby

 5. Pracovné úrazy - riešenie pracovných úrazov, evidencia pracovných
  úrazov, zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov,
  poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom
  úraze, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu
  príslušným orgánom

 6. Aktualizácia nami vytvorenej dokumentácie BOZP

 7. Aktualizácia dokumentácie BOZP vytvorenej inou organizáciou

 

DÔLEŽITÉ :

         Zákon 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pripráci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 21, Preventívne a ochranné
služby :

(1) Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona sú odborné
služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom,
organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík
vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

(2) Preventívnymi a ochrannými službami sú bezpečnostnotechnická
služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba.

(3) Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet
zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie
nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných
zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie
bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom
s jednou
alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s
právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon
bezpečnostnotechnickej služby. (...služby BOZP)

 

 

OPRÁVNENÉ ŠKOLIACE ZARIADENIE,
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE:

Oprávnenie:

  • č. VVZ-0194/12 - 01.1 na vykonávanie výchovy a
   vzdelávania v oblasti ochrany práce

v rozsahu:

  • 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a
   vedúcich zamestnancov

   Copyright © 2011, BOZP & OPP