člen
SLOVENSKEJ  ASOCIÁCIE
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi


bezpečnosť práce, BOZP, školenie BOZP, dokumentácia BOZP, Školenie zamestnancov požiarna ochrana, pracovné úrazy, pracovný úraz, požiarna ochrana, protipožiarna hliadka, odborná príprava protipožiarnej hliadky, Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT), Technik požiarnej ochrany (TPO), školenia vodičov, školenia pre prácu vo výškach, Školenie zamestnancov BOZP

 

             Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP)

a ochrany pred požiarmi (OPP) v zmysle platnej legislatívy v

organizáciách, legislatívou požadované školenia zamestnancov, tvorbu

legislatívou stanovenej dokumentácie BOZP a OPP, ako i ďalšie služby.

              Dlhoročné skúsenosti presahujúce dve desaťročia činností

v tomto odbore nás predurčujú ako dodávateľa kvalitných a spoľahlivých

služieb na vysokej odbornej úrovni.

 

              Našim obchodným partnerom ponúkame a doporučujeme

predovšetkým dlhodobé KOMPLEXNÉ RIEŠENIA dodávateľským

spôsobom (balík služieb BOZP a OPP) na základe uzatvorenej zmluvy,

nakoľko sa tým docieli komplexné zabezpečenie celej oblasti BOZP a

OPP v súlade s platnou legislatívou. Na základe požiadavky zákazníka

zabezpečujeme i konkrétne dielčie činnosti. Služby zabezpečujeme

prostredníctvom odborníkov z vlastných radov v danej oblasti, alebo

za pomoci našich subdodávateľov.

 

 Copyright © 2011, BOZP & OPP